LogoIHP LogoIHP Home

Slovenski nacionalni odbor programa
IHP UNESCO

UL FGG

Tekoče naloge - Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Opis eksperimentalnega porečja:

RAZISKAVE PRENOSA ONESNAŽENJA V POPLAVNIH VALOVIH REKE

Reka teče po brkinski sinklinali eocenskih flišnih kamnin in dobiva površinske dotoke s 442 km2 ozemlja (Rojšek 1987). Dobiva tudi vodo dveh kraških izvirov, Bistrice in Podstenjška  ter ponika v Škocjanske jame. Zaradi industrije v Ilirski Bistrici se je njena kakovost po letu 1966 zelo poslabšala, poimenovali so jo »mrtva« reka. Zaprtje  Tovarne organskih kislin v Bistrici jeseni 1990 je pomenilo izboljšanje njene  kakovosti, vendar pa so jo še vedno onesnaževali številni manjši onesnaževalci.

Z opazovanjem poplavnih valov po padavinah smo ugotavljali kakšen je prenos onesnaženja po Reki, ki vstopa nato v Škocjanske jame. Maja 1999 smo opazovali poplavni val z maksimalnim pretokom 19,3 m3/s , marca 2000 pa z maksimalnim pretokom 112 m3/s. Z ustreznimi sondami smo zvezno merili nivo, temperaturo, pH  in električno prevodnost Reke ter sočasno zajemali vodne vzorce. Vzorce smo analizirali na vsebnost karbonatov, kalcija, magnezija, kloridov, nitratov, sulfatov in o-fosfatov ter določali KPK in BPK5.


Rezultati meritev:

PDF:
Reka - VAL-5-1999 kakovost
Reka - VAL-5-1999 meritve
Reka - VAL-3-2000 kakovost
Reka - VAL-3-2000 meritve - pretok
Reka - VAL-3-2000 meritve - kemijski parametri

EXCEL:
Reka - VAL-5-1999 kakovost
Reka - VAL-5-1999 meritve
Reka - VAL-3-2000 kakovost
Reka - VAL-3-2000 meritve - pretok
Reka - VAL-3-2000 meritve - kemijski parametri

Fotogalerija eksperimentalnega porečja:


Hajdrihova 28
SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Elektronska pošta: ihp@fgg.uni-lj.si

Unesco    IHP Unesco